Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

​Srovnání poloh brněnského nádraží


Srovnání brněnského nádraží v polohách „U řeky“, „Pod Petrovem a „Za řekou“
 
Nekonečné a nesmyslné emocionální diskuse o poloze nového brněnského železničního nádraží vycházejí z naprostého nepochopení smyslu celé rekonstrukce železničního uzlu Brno, kde poloha nádraží je až druhořadá a je předurčena technickým řešením tratí.
 
Hlavní důvody, proč je nezbytné zásadně a prioritně řešit stav tratí železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně:
 • Zastaralá a zcela opotřebovaná technika i technologie současného hlavního nádraží
 • Nedostatečná velikost, přepravní kapacita a propustnost současného nádraží
 • Historicky komplikované vedení mnoha tratí zastavěným územím města Brna
 • Nemožnost vybudovat v současném prostoru dostatečně komfortní zázemí cestujících
 • V současném umístění neřešitelná návaznost na ostatní dopravu, mimo tramvají
 • Četné náspy a nízké mosty tvoří překážku rozvoje města na jih a dopravní překážky
 • Maximální rychlost všech vlaků na průtazích územím města je neudržitelně nízká
 • Do současného místa nelze napojit plánované tratě evropského systému VRT
 • Náklady na údržbu a provoz příliš mnoha tratí na území města jsou neúměrně vysoké
 • Rozpočtové náklady na rekonstrukci železničního uzlu s odklady stále narůstají
Nové brněnské železniční nádraží v odsunuté poloze „U řeky“ podle připraveného projektu ŽUB z toho vyřeší:
 • Techniku a technologii na špičkové úrovni, včetně automatizace a zabezpečení
 • Jakoukoli požadovanou kapacitu a propustnost i s výhledovými rezervami
 • Zkrácení délky rušivých tratí na území města na cca polovinu současné délky
 • Komfortní zázemí pro cestující – v součinnosti se soukromými investory
 • Přímou vazbu na ostatní druhy dopravy, včetně přesunutého přestupního uzlu tramvají
 • Odstranění poloviny délky náspů a nízkých mostů a tím zrušení bariér rozvoje města
 • Podstatné zvýšení průjezdní rychlosti všech vlaků železničním uzlem Brno
 • Snadné napojení plánovaných tratí evropského systému VRT včetně jejich rozvětvení
 • Snížení nákladů na údržbu a provoz tratí (jediného průtahu) na území města Brna
 • Získání několikamiliardové dotace z fondů EU na železniční průtah územím města
 • To vše bez přerušení dopravy a cca desetileté devastace centra města Brna rozsáhlou stavbou
Nové brněnské železniční nádraží v poloze „Pod Petrovem“ podle iniciativy „Nádraží v centru“ z toho může vyřešit pouze:
 • Techniku a technologii na špičkové úrovni, včetně automatizace a zabezpečení
 • Komfortnější zázemí pro cestující – v součinnosti se soukromými investory
 • Zachování přijatelné vazby na přestupní uzel tramvají, nikoli na busy a automobily
 • Napojení plánovaných tratí evropského systému VRT (za dalších cca 20 mld. Kč!)
 • To vše však s dlouhodobými velkými výlukami dopravy a cca desetiletou devastací centra města Brna rozsáhlou stavbou
Pokud by byla realizována varianta dvou nádraží, s novým „Za řekou“,  podle nedávno představeného návrhu hnutí ANO, mělo by to za následek:
 • Rekonstrukce a modernizace železničního uzlu by se odsunula o dalších mnoho let
 • Špičková úroveň techniky a technologie i zabezpečení by byla dosažitelná
 • Požadovaná kapacita a propustnost by nebyla omezena, rozvojové rezervy asi ano
 • Délka hlučných a prašných tratí na území města by se nezmenšila
 • Komfortní zázemí pro dálkové cestující (v nové budově) by bylo možno vybudovat
 • Nutné přímé přestupní vazby z dálkových vlaků na příměstské by přestaly existovat
 • Rozdělení přestupního uzlu tramvají by zhoršilo dopravní obsluhu obou nádraží
 • Náspy a nízké mosty by nebylo možno odstranit, překážky by tak zůstaly
 • Zvýšení průjezdní rychlosti na průtahu by bylo omezeno komplikovaným kolejištěm
 • Napojení tratí VRT by bylo i nadále možné bez zvýšených nákladů
 • Náklady na údržbu a provoz tratí na území města Brna by vzrostly
 • Dotace z fondů EU na městskou rychlodráhu by byla možná jen na nové nádraží
 • Centrum města by bylo řádově deset let rozkopané a doprava v něm omezená
 • Nutná rekonstrukce současného nádraží spolu s výstavbou nového by téměř zdvojnásobila potřebné investiční náklady
Shrnutí:

Místo očekávaného uvolnění města pro rozvoj za vysoké finanční účasti státu a EU, podstatného snížení nákladů na údržbu a provoz tratí a zklidnění v oblastech Brna se zrušenými tratěmi, by došlo naopak k zdvojnásobení investic do železničního uzlu Brno proti oficiálnímu projektu, zvýšení nákladů na provoz a údržbu železničních tratí na území města a zhoršení dostupnosti nového odsunutého nádraží pro cestující ze všech hlavních směrů. Při ponechání tramvajového uzlu na dosavadním místě by většina občanů musela k novému nádraží přestupovat. Naproti tomu pokud bude tramvajový přestupní uzel z Nádražní ulice k novému nádraží přesunut, jak předpokládá projekt přestavby ŽUB, zhoršila by se dostupnost ponechaného „regionálního“ nádraží tramvajemi. Pro přestup mimobrněnských cestujících mezi místními a dálkovými vlaky by vznikla absurdní potřeba požívat k přesunu tramvaje.


Ing. Zdeněk Tichý