Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Program


STŘÍPKY Z NAŠEHO PROGRAMU

Dosavadní vývoj po roce 1989 nenaplňuje představy moravských občanů o spokojeném životě. Pražská vláda nezohledňuje potřeby Moravanů, krajská zastupitelstva a Moravě nemají potřebné kompetence ani finanční prostředky k rozvoji moravského území a moravská města a obce nemají k dispozici ani tolik finančních prostředků, aby zajišťovaly základní potřeby svých obyvatel. Tento stav je pro nás, obyvatele ještě v minulém století svébytné a samosprávné Moravy, neudržitelný.
 
PROTO PROSAZUJEME A PODPORUJEME:
 
ÚSTAVNÍ POŘÁDEK
 • reformu ČR jako spolkového státu složeného z České země, Moravskoslezské země (případně s vnitřně autonomním Slezskem) a Metropolitní země Prahy se zvláštním statutem
 • přeměnu Parlamentu ČR na jednokomorový Spolkový sněm se sídlem v Jihlavě
 • zrušení Senátu Parlamentu České republiky
 • země v čele se zemským sněmem, zemskou vládou a zemských prezidentem (obdobné orgány existovaly až do konce roku 1948)
 • zrušení současných krajů a převedení jejich kompetencí na země a okresy
 • obnovení okresních úřadů jako základních a historicky osvědčených pilířů státní a zemské správy s působností ve stávajících osvědčených okresech (s expoziturami ve vybraných městech), při respektování zemské hranice
 • zákonné definování občanů moravské národnosti (vedle občanů české národnosti) jako většinového společenství žijícího v ČR
 VOLEBNÍ SYSTÉM
 • zavedení volebních obvodů dle spolkových zemí, kdy v každém obvodu se bude volit počet poslanců v poměru k počtu obyvatel
 • snížení počtu poslanců na 149
 • zrušení 5 % klauzule, zavedení přirozené uzavírací klauzule, právo druhé volby
 • přímou volbu starostů a primátorů
 • stejný státní příspěvek za obdržený hlas všem kandidujícím stranám
INSTITUTY PŘÍMÉ DEMOKRACIE
 • ústavodárnou a zákonodárnou iniciativu lidu na úrovni spolkového státu i země
 • referendum na úrovni spolkového státu i země
 • petice
 • odvolatelnost politiků
VEŘEJNÁ SPRÁVA
 • obec je místem pro místní samosprávu; výkon státní správy na obce nepatří
 • okres je místem pro výkon státní a zemské správy; z pohledu potřeb správy půjde o základní „nadobecní“ rozdělení území
 • země je místem pro realizaci zemské samosprávy s vlastními zastupitelskými a výkonnými orgány, které budou mít podíl na doposud státem vybíraných daních a budou mít vlastní majetek
 • stát je se svým jednokomorovým zákonodárným sborem představitelem nejvyšší samosprávy na mezistátní úrovni, náleží mu ústřední orgány státní správy a to orgány výkonné a v případě decentralizace orgány koncepční, koordinační a kontrolní
 • maximální zeštíhlení ministerstev a úřadů na centrální (spolkové) úrovni, vybrané centrální úřady a ministerstva zcela zrušit a jejich kompetence převést do pravomoci zemí
 • přizpůsobení struktury soudnictví, policejních správ atd. zemskému zřízení
EKONOMIKA, DANĚ
 • vznik zemských bank s veřejnou kontrolou za účelem financování veřejně prospěšných projektů
 • Českou národní banku přejmenovat na Centrální banku a vést diskuzi o míře kompetencí
 • reformu rozpočtového určení daní, která umožní samostatné financování obcí, měst a spolkových zemí, tím omezení současného centrálně přerozdělovacího systém
 • zachování snížené sazby DPH na potraviny, léky a další základní lidské potřeby
 • snížení spotřební daně z pohonných hmot (posílíme tak konkurenceschopnost našich firem)
 • mezistátní úsilí směřující k odstranění daňových úniků pomocí přesunutí sídla firmy do vybraných zemí (v. daňových rájů)
 • převedení části spotřební daně z tabáku a tabákových výrobků do systému veřejného zdravotnictví
 • posílení institucí (např. finanční policie) pro stíhání např. daňové kriminality, což by mělo výrazně omezit daňové úniky
 • odvod DPH až po zaplacení, nikoliv jen z vystavené faktury
 • jednoduchý a stabilní daňový systém s co nejmenším množstvím výjimek
 • roční daňové prázdniny pro začínající živnostníky a slevu na sociálním a zdravotním pojištění (z důvodu motivace nezaměstnaných, aby se nebáli začít podnikat – je to efektivnější nástroj než vyplácení soc. dávek)
 PRÁVO A BEZPEČNOST
 • redukci obrovského počtu zákonů, které jsou v současné době v platnosti a které vytváří zcela nepřehledný právní systém s velmi špatnou vymahatelností práva
 • přizpůsobení struktury soudů spolkovému zřízení: okresní soud, zemský soud, vrchní zemský soud a spolkový soud
 • ·personální posílení soudů na všech stupních (díky tomu budou moci soudy lépe a rychleji zvládat svou agendu); elektronizaci dokumentů v soudnictví
 • zavedení trestného činu nelegálního překročení hranic, trestný čin spáchá ten, kdo úmyslně vstoupí na území státu, aniž by k tomu měl platné oprávnění
 • odmítáme privatizaci práva a navrhujeme zrušení instituci soukromých exekutorů
 • boj proti šíření nenávisti ke skupině osob, např. proti antisemitismu, xenofobii a militantnímu náboženskému fundamentalismu stejně jako boj proti neonacismu, fašismu a komunismu, trestní stíhání za jejich schvalování, propagaci a šíření
 • zpřísnění trestního práva u násilných trestných činů
 • provozování hazardních her (včetně heren a kasin) pouze prostřednictvím společností ve vlastnictví zemí či obcí z důvodu omezení sociálně-patologických jevů s nimi spojených
 • centrální registr přestupků; možnost soudního postihu osob, které se opakovaně dopouští přestupků
 • zákonné omezení prezidentských amnestií jen na vybrané druhy trestných činů s malou mírou společenské nebezpečnosti
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ, RODINA A DŮCHODOVÝ SYSTÉM
 • tradiční rodinu jako základní stavební kámen společnosti při respektování jejího tradičního a výlučného a nezastupitelného postavení ve společnosti
 • preferenci systému profesionální pěstounské péče, aby děti vyrůstaly v prostředí maximálně se podobajícímu rodině, a v souladu s rozšířením pěstounské péče omezení systému dětských domovů
 • zvýhodněné, státem podporované hypotéky pro rodiny s dětmi
 • výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny
 • pro dlouhodobě nezaměstnané (déle než dva roky) povinnou účast na veřejně prospěšných pracích organizovaných obcemi a spolkovými zeměmi odpovídající jejich kvalifikaci (popř. zajištění rekvalifikace), za které bude nezaměstnaným náležet mzda odpovídající jejich pracovnímu výkonu a náročnosti práce
 • rovné zacházení a zákaz diskriminace, ochranu právního postavení zaměstnance
 • odmítáme snahu, aby ČR v celosvětové hospodářské soutěži konkurovala prostřednictvím levné pracovní síly a snižováním standardů ochrany zaměstnance
 • Zásadně nesouhlasíme s vyváděním peněz z průběžného systému do soukromých penzijních fondů, kvůli nízkým výnosům penzijních fondů, vysokým fiskálním dopadům (potřebě zvýšit daně, aby bylo na současné důchody) a možnému riziku bankrotu soukromých penzijních fondů
 • Prosazujeme v. panevropský důchodový systém, což je průběžný systém, který se liší od toho současného tím, že každý účastník má i svůj virtuální individuální účet, z nějž je mu vypočítána penze podle výsledného součtu a podle aktuálního průměrného věku dožití.
ZDRAVOTNICTVÍ
 • zdravotnictví průhledné a veřejně kontrolovatelné
 • zákaz v. reexportů léků do zahraničí, kvůli čemuž u nás část léků neustále chybí
 • posílení práv pacientů – zdravotnictví je tu pro občana, ne naopak
 • podporu LDN a hospiců a jejich uvedení do stavu hodného 21. století
 • postupné zvýšení platu lékařů a zdravotníků, aby mzdy ve zdravotnictví byly ve stejném poměru k průměrné mzdě, jako je tomu ve vyspělých evropských státech
 • zákaz farmaceutickým firmám hradit lékařům jakékoli vzdělávací a společenské akce, vyjma státem akreditovaných akcí v rámci postgraduálního nebo celoživotního vzdělávání
 • zavést minimální časy ambulantních kontrolních vyšetření jako opatření proti virtuálním výkonům u praktických lékařů a ambulantních specialistů
VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA A KULTURA
 • zavedení výuky posilující povědomí o vlastní zemi, národě a jeho kulturní identitě – proto prosazujeme zařazení témat týkajících se Moravy a Slezska napříč rámcovými vzdělávacími programy, především pak požadujeme zavedení výuky moravské historie do základních a středních škol
 • reformu učňovského školství jako základny pro přípravu vysoce kvalifikované manuální pracovní síly s ohledem na potřeby trhu, posílení stipendií pro učně oborů na trhu práce nejvíce žádaných
 • financování vědy musí být postaveno na prostředcích dotyčné instituce, nikoli na grantech, jejichž shánění věnují vědečtí a pedagogičtí pracovníci neúměrné množství času
 • zajištění dostatečného financování vědy a výzkumu a jejich propojení s praxí, inovace jsou základním faktorem ekonomického rozvoje (na vědu a výzkum by měla být ročně vynakládána 3% HDP
 • vytvoření moravské zemské televize a moravského zemského rozhlasu, z nichž by se obyvatelé Moravy přednostně dozvídali informace o své zemi
 • větší podporu původní lidové kultury
 • nemovité kulturní památky ve vlastnictví státu a krajů převést do majetku zemí, v případě zájmu, do majetku obcí a měst – s důrazem na vypracování zemského památkového zákona pro jejich ochranu a vyčlenění prostředků na jejich záchranu a udržování
SPORT
 • použití výnosu zemských a obecních hazardních společností k podpoře sportu a tělovýchovy
 • vznik zemských reprezentací
 • používání velkého státního znaku státními reprezentacemi a reprezentanty
 • aby si Moravský zemský sněm kladl za cíl zavedení zákonné povinnosti pečovat o sport a tuto povinnost delegovat také na města a obce, např. v oblasti sportovního zázemí
 • aby moravské sportovní organizace napříště nedoplácely na výstavbu sportovišť v Praze, jako je O2 Aréna
DOPRAVA
 • vybudování integrovaného dopravního systému v rámci celé Moravy
 • racionalizaci systému dopravní obslužnosti a odstranění diskriminace venkovských oblastí, výstavbu silničních obchvatů měst a obcí na trasách silnic první tříd
 • převedení dálnic a silnic I. a II. třídy do vlastnictví spolkových zemí za účelem sjednocení a zlevnění jejich správy a údržby
 • dobudování kvalitních dálnic a rychlostních silnic dálničního typu v rámci propojení dosud opomíjeného území Moravy, jakož i napojení na zahraničí
 • rozvoj letišť Mošnov a Tuřany v moderní centra typu odpovídajícímu letištím milionových aglomerací v západní Evropě s využitím středoevropského přestupního potenciálu
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • likvidaci přetrvávající staré ekologické zátěže (staré průmyslové zóny, výcvikové prostory, důlní prostory apod.)
 • posílení protipovodňové ochrany, jako je např. budování protipovodňových hrází, suchých poldrů, přehrad a přirozených rozlivových ploch
 • posílení opatření na účelné nakládání s vodou v přírodě pro období sucha
 • veřejné investice do energetických renovací budov v zájmu snižování spotřeby energie, což bude mít nejen ekologické dopady, ale také to povede ke zvýšení zaměstnanosti a hrubého domácího produktu
 • ochranu ovzduší v součinnosti se sousedními zeměmi a státy
 • ekologickou výchovu ve školách
VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ
 • převést státní zemědělskou půdu obcím a státní lesní půdu spolkovým zemím
 • zemské úřady nekoncentrovat do jednoho města, ale rozmístíme je do více sídel
 • zpracování plánu obnovy sídel, kde vlivem nepříznivých demografických trendů žije jen málo obyvatel, většinou seniorů
 • slevu (úplné osvobození) z daně z nemovitostí určených k bydlení, nacházejících se v ekonomicky zaostalých oblastech – výpadek příjmů bude obcím kompenzovat změna poměru v přerozdělování daní
 • podporu domácích hospodářských specifik, jako jsou drobní vinaři, pěstitelé a chovatelé, a mnohé další, např. legalizací domácích pálenic, osvobozením od placení daní u drobných podnikatelů v zemědělství – neplátců DPH apod.
 • daňové zvýhodnění takzvaného regionálního smluvního hospodaření, které spočívá v bezprostředním vztahu mezi producentem a spotřebitelem potravin
 • důsledné testování kvality a nezávadnosti potravin
 • vytváření vztahu spotřebitelů s regionálními produkty např. podporou kampaní typu „moravský produkt“
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
 • jsme proti omezování a kontrole internetu ze strany státu a mezinárodních úmluv
 • používání otevřených svobodných programů
 • prosazujeme e-government (elektronizace veřejné správy) jako nástroj pro redukci byrokracie a efektivnější komunikování s úřad
 • podporujeme zavedení výuky informačních technologií jako součásti systému celoživotního vzdělávání
ZAHRANIČNÍ VZTAHY A OBRANA
 • posílení vzájemnosti středoevropských zemí, regionů a národnostních skupin tak, aby byly vytvořeny co nejvýhodnější podmínky pro jejich maximální spolupráci a pro udržení autentických středoevropských kultur a jazyků v globalizujícím se světě
 • zachování přísných podmínek udělování azylu tak, aby byl udělován pouze prokazatelně pronásledovaným občanům cizích států
 • vyvinutí tlaku na severoafrické a další státy, aby přijaly readmisní dohody s EU o přijímání uprchlíků a zavedení funkčního systému navracení ilegálních běženců mimo území EU
 • jednotnou evropskou obranu, která může v globálním světě vytvořit protiváhu a rovnocenného partnera státům s velmocenskými ambicemi, především dosavadnímu vojenskému hegemonu USA
 • definici sebeobrany podle článku 51 Charty OSN, za kterou považujeme výlučně obranu území státu