Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Program

Celý program ke stažení zde: program

 

Preambule

Morava nevstoupila v roce 1918 do samostatné Republiky československé jako součást českého státu, ani jako součást Zemí koruny české. Podle rakouské ústavy v době před zánikem habsburské monarchie byly Království české a Markrabství moravské dvě na sobě zcela nezávislé korunní země, obě podřízené přímo Vídni.
Po vzniku Československa však byl nový stát považován pouze za českou záležitost a z Prahy byly okamžitě zahájeny kroky s cílem svrchovanost Moravy co nejvíce omezit. Nejcitelnějšími kroky bylo zrušení moravské autonomie a moravského zákonodárného sněmu v roce 1920. Částečná moravská samospráva v rámci Moravské a následně Moravskoslezské země byla nástupem komunistů k moci definitivně zlikvidována v roce 1949. V roce 1969 byla pak Morava komunistickým vedením zahrnuta do národního státu Čechů, jako jeho bezejmenná součást. Připojení Moravy k českému státu v roce 1918 bylo násilným činem a zahrnutí Moravy do České republiky v roce 1969 bylo svévolným počinem komunistické vlády.
Národnostní politicko-strategické důvody příklonu k Čechům z obavy o poněmčení přijetím české národnosti značnou částí Moravanů v druhé polovině devatenáctého století pominuly. Stejně tak vznikem samostatné České republiky a Slovenské republiky v devadesátých letech dvacátého století pominula u Moravanů společná identita československá. Statisíce Moravanů se v posledních třiceti letech opětovně hlásí k moravské národnosti, jako projevu svého vztahu k moravské vlasti, ale také jako vzdoru proti stále intenzivnějšímu počešťování ze strany unitárního českého státu.
My, Moravané, již máme dost neustálého pošlapávání práv moravského lidu a počešťování obyvatel Moravy. Morava v historii mnohokrát ukázala světu směr a honosila se světovou slávou, kterou hodláme Moravě navrátit.
Vědomi si však těsných historických, hospodářských, kulturních i rodinných vztahů vzniklých v minulosti, chceme i nadále žít s Čechy společně ve společném státě, avšak na principu naprosté rovnoprávnosti obou národů Čechů a Moravanů. To vyžaduje, aby Morava byla obnovena jako státní celek na stejné úrovni jako Česká republika. Takovým státním celkem je jen Česká a Moravská Federativní Republika.


Programový cíl strany

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky, usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.
 
 

Ústavní pořádek

 
Usilujeme o to, aby:
 • základem České a Moravské Federativní Republiky byl dobrovolný svazek rovnoprávných národních států českého a moravského národa, založený na právu na sebeurčení každého z nich,
 • hospodářství v České a Moravské Federativní Republice bylo integrací ekonomiky České republiky a ekonomiky Moravské republiky, založené na jednotném vnitřním trhu, zejména na jedné měně a na volném pohybu pracovních sil, zboží a peněžních prostředků,
 • státní občan každé z obou republik byl zároveň státním občanem České a Moravské Federativní Republiky a měl na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této druhé republiky,
 • českého a moravského jazyka se užívalo rovnoprávně při vyhlašování zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů,
 • území České republiky tvořilo území České církevní provincie a území Moravské republiky tvořilo území Moravské církevní provincie,
 • hlavním městem České a Moravské Federativní Republiky a pravidelným sídlem jejích orgánů byla Praha,
 • hlavním městem České republiky a pravidelným sídlem jejích orgánů byla Praha a hlavním městem Moravské republiky bylo Brno a dalšími sídly jejích orgánů byla Olomouc a Ostrava,
 • do působnosti České a Moravské Federativní Republiky patřily zahraniční politika, uzavírání mezinárodních smluv, zastupování České a Moravské Federativní Republiky v mezinárodních vztazích a rozhodování v otázkách války a míru, obrana České a Moravské Federativní Republiky, měna, federální státní hmotné rezervy, ochrana federální ústavnosti a další věci, které jí budou ústavním zákonem Federálního shromáždění svěřeny,
 • nejvyšším orgánem státní moci a jediným zákonodárným sborem České a Moravské Federativní Republiky bylo Federální shromáždění, které bude tvořeno dvěma sněmovnami: Sněmovnou lidu a Sněmovnou národů, obě sněmovny budou rovnoprávné,
 • v čele České a Moravské Federativní Republiky byl prezident, volený Federálním shromážděním,
 • nejvyšším výkonným orgánem státní moci České a Moravské Federativní Republiky byla vláda České a Moravské Federativní Republiky,
 • soudním orgánem ochrany ústavnosti byl Ústavní soud České a Moravské Federativní Republiky,
 • představitelem národní svrchovanosti a svébytností českého národa a nejvyšším orgánem státní moci v České republice byla Česká národní rada a představitelem národní svrchovanosti a svébytnosti moravského národa a nejvyšším orgánem státní moci v Moravské republice byla Moravská národní rada.

Veřejná správa

Moravané usilují o profesionální, úsporně a efektivně organizovanou federální a republikovou správu s co nejmenším počtem úředníků a s co největším pracovním výkonem.
 
Východiskem k efektivnímu, funkčnímu a občany pochopitelnému systému veřejné správy je jasné rozlišení a oddělení jejích dvou subsystémů, republikové správy a samosprávy.
 
Navrhujeme tuto základní strukturu republikové správy a samosprávy:
 • obec je místem pro místní samosprávu; výkon republikové státní správy na obce nepatří,
 • okres je místem pro výkon republikové státní správy, které zabezpečí prostorové pokrytí republiky správními úřady; dodnes představují nejlepší spádové jednotky, okresní úřady budou provádět kontrolu obcí nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí.
 
Dále navrhujeme:
 • maximální zeštíhlení ministerstev a úřadů na federální a republikové úrovni,
 • zrušení všech zbytečných zákonů a nařízení, které svazují občany, zjednodušení ostatních zákonů (nechceme mít stovky zákonů a stovky paragrafů v jednom zákoně, ale potřebujeme mít zákony co nejjednodušší),
 • přizpůsobení struktury soudnictví, policejních správ, atd. podmínkám federace,
 • uzákonit automatické snížení platů a náhrad všech ústavních činitelů na federální i republikové úrovni při schválení deficitního státního rozpočtu, a to na 70% běžné výše,
 • zavést, resp. zvýšit finanční odpovědnost politiků a státních zaměstnanců za jejich nesprávná rozhodnutí, při kterých dojde ke vzniku škody,
 • zavést odvolatelnost přímo volených politiků (přímo zvolený politik může být opět voliči odvolán v případě nespokojenosti s jeho zastupováním občanů), zrušení politické imunity,
 • zakázat vyplácení statisícových odměn státním zaměstnancům jejich nadřízenými,
 • zavedení tzv. černé listiny soutěžitelů, u nichž je prokázáno, že byli zapojeni do korupčních praktik; ti budou po dobu deseti let vyloučeni z výběrových řízení veřejných zakázek,
 • zákon o státní službě v takové podobě, že úředníci státní správy či samosprávy se po odchodu z veřejné správy nebudou moci pět let stát členem statutárního orgánu, společníkem nebo tichým společníkem či zaměstnancem právnické osoby, která se ucházela o veřejnou zakázku, o níž dotyčný spolurozhodoval.

Instituty přímé demokracie

 
Instituce přímé demokracie jsou nejvyšší instancí v politickém systému. Jejich rozhodnutí nemohou zákonodárné sbory změnit po dobu pěti let od konání daného plebiscitu.
 
Na úrovni federace
Ústavodárná iniciativa lidu
 • petice s ověřenými podpisy více než 40 tisíc oprávněných voličů posbíraných během 12 měsíců může navrhnout text změny federální ústavy k lidovému hlasování,
 • k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina všech oprávněných voličů.
 
Zákonodárná iniciativa lidu
 • petice s ověřenými podpisy více než 20 tisíc oprávněných voličů posbíraných během 12 měsíců může navrhnout text federálního zákona k lidovému hlasování,
 • k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů.
 
Referendum
 • petice s ověřenými podpisy více než 20 tisíc oprávněných voličů, které jsou posbírány do 100 dnů od zveřejnění Federálním shromážděním schváleného zákona, vede k vyhlášení referenda o dané podobě zákona,
 • k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů,
 • k jeho odmítnutí je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů.
 
Četnost hlasování
 • na úrovni federace se hlasování o ústavodárné či zákonodárné iniciativě nebo referendum koná nejvýše čtyřikrát ročně, vždy po čtvrtroce (lze tedy zároveň hlasovat o vícero na sobě nezávislých návrzích).
 
Na úrovni republik
Ústavodárná iniciativa lidu
 • petice s ověřenými podpisy více než 20 tisíc oprávněných voličů posbíraných během 12 měsíců může navrhnout text změny republikové ústavy k lidovému hlasování
 • k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina všech oprávněných voličů
 
Zákonodárná iniciativa lidu
 • petice s ověřenými podpisy více než 10 tisíc oprávněných voličů posbíraných během 12 měsíců může navrhnout text republikového zákona k lidovému hlasování,
 • k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů.
 
Referendum
 • petice s ověřenými podpisy více než 10 tisíc oprávněných voličů, které jsou posbírány do 100 dnů od zveřejnění zákona schváleného Moravskou nebo Českou národní radou, vede k vyhlášení referenda o dané podobě zákona,
 • k jeho odmítnutí je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů.
 
Četnost hlasování
 • na úrovni republik se hlasování o ústavodárné a zákonodárné iniciativě či referendum koná nejvýše čtyřikrát ročně, vždy po čtvrtroce (lze tedy zároveň hlasovat o vícero na sobě nezávislých návrzích).
 
Na úrovni obce
 • k vyhlášení stačí petice s podpisy alespoň 10 % oprávněných osob (těch, které mohou volit do zastupitelstva obce),
 • nutná účast na referendu je 30 % všech oprávněných osob
 
Odvolatelnost politiků
 • pokud petici za odvolání nějakého voleného zastupitele (na úrovni federace, republiky či obce) podepíše během 2 měsíců více než 10 % oprávněných voličů v jeho volebním obvodě, koná se plebiscit o jeho odvolání z funkce zastupitele,
 • plebiscit je platný, zúčastní-li se ho alespoň 30 % oprávněných voličů,
 • k odvolání stačí většina zúčastněných oprávněných voličů.


Ekonomika

Blahobyt obyvatel zaručuje kromě vlastní pracovitosti a poctivosti občanů také fungující ekonomika a veřejný sektor. Současná Česká republika, při srovnání regionálních mezd v EU, trpí jedním z největších rozdílů mezi centrem a nejchudšími regiony; tento rozdíl činí až 46 % výše mzdy. Stav, kdy se dynamicky rozvíjí centrum, přičemž periferie upadá, je znakem rozvojové země a je dále neudržitelný
 
Usilujeme o:
 • reformu rozpočtového určení daní, která umožní samostatné financování obcí, měst          a obou republik a tím o omezení současného centrálně přerozdělovacího systému,
 • zachování snížené sazby DPH na potraviny, léky a další základní lidské potřeby,
 • zjednodušení daní a snížení počtu daní (nemít statisíce úředníků, snížení daňového zatížení obyvatel),
 • snížení spotřební daně z pohonných hmot (posílíme tak konkurenceschopnost našich firem), zvýšení postihů za daňové delikty a prodej nekvalitních pohonných hmot,
 • zavedení sektorové bankovní daně, jako to učinila např. rakouská vláda (0,08%) – ta by byla nastavena na základě úroků a poplatků dané banky tak, aby banky motivovala k co největší vstřícnosti vůči zákazníkům,
 • pro vyšší kvalitu života a rozvoj moderních technologií stanovit jako skutečné rozpočtové priority ekologii, vědu a vzdělávání,
 • vytvoření krizového rezervního fondu pro financování náhrad škod ze živelných pohrom,
 • odvod DPH až po zaplacení, nikoliv jen z vystavené faktury,
 • jednoduchý a stabilní daňový systém s co nejmenším množstvím výjimek,
 • registrace do systému EET povinně až od roční tržby 1 milión Kč,
 • vznik republikových bank s veřejnou kontrolou za účelem financování veřejně prospěšných projektů,
 • Českou národní banku přejmenovat na Centrální federální banku a vést diskuzi o míře kompetencí,
 • zákonné definování lichvy a zpřísnění jejího postihování,
 • zrušení poskytování neopodstatněných dotací,
 • zrušení finanční podpory politických neziskových organizací,

Právo a bezpečnost

Bezpečnost občanů a jejich rodin je základním právem, nikoli výsadou. Nepřehledný právní systém s relativně těžce dosažitelnou spravedlností a neúnosně dlouhým vedením je nutné zjednodušit, zpřehlednit a učinit dosažitelným. V právním státu se slušný občan musí dovolat spravedlnosti.
 
Usilujeme o:
 • přizpůsobení struktury soudů federálnímu zřízení,
 • personální posílení soudů na všech úrovních,
 • zavedení trestného činu nelegálního překročení hranic, trestný čin spáchá ten, kdo úmyslně vstoupí na území státu, aniž by k tomu měl platné oprávnění; ten kdo chce například žádat o azyl, tak musí učinit jedině při vstupu na území na hraničním přechodu nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí, jinak na něj bude pohlíženo jako na zločince,
 • zrušení instituce soukromých exekutorů,
 • navázání výše odměn státních zástupců podle počtu úspěšných a neúspěšných žalob (jako prevenci proti podávání neodůvodněných žalob, justiční zvůli a současně jako odměnu kvalitně pracujícím státním zástupcům),
 • snížení trestní odpovědnosti mladistvých z 15 na 14 let,
 • zpřísnění trestního práva u násilných trestných činů, například častější ukládání výjimečných trestů, aby se co nejvíce zamezilo znásilněním a vraždám z rukou recidivistů,
 • redukci obrovského počtu zákonů, které jsou v současné době v platnosti a které vytváří zcela nepřehledný právní systém s velmi špatnou vymahatelností práva,
 • maximální využití ukládání alternativních trestů,
 • trestání nedbalostních a majetkových trestných činů přednostně majetkovými tresty a veřejnými pracemi, které mají pozitivní ekonomický efekt; tím uvolnit věznice,
 • o soustředění výnosů majetkových trestů ve zvláštním fondu pro odškodňování obětí trestných činů,
 • uzpůsobení struktury řízení policie federálnímu uspořádání,
 • zajištění provozu integrovaného záchranného systému na úrovni republik,
 • zákonné omezení prezidentských amnestií jen na vybrané druhy trestných činů s malou mírou společenské nebezpečnosti.
 

Sociální prostředí

Stabilní sociální prostředí založené na tradičních hodnotách je základní oporou pro sociálně zdravého a spokojeného občana. Pokud se ocitne ve složité sociální situaci, musí vědět, že zde existuje určitá bariéra, která zabrání jeho okamžitému pádu.
 
Prosazujeme:
 • tradiční rodinu jako základní stavební kámen společnosti při respektování jejího tradičního a nezastupitelného postavení ve společnosti,
 • zvyšování daňových odpočtů na děti a úlevy v sociálním pojištění,
 • zrušení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům,
 • umožnění anonymních porodů, urychlení předávání opuštěných dětí do náhradní rodinné péče, urychlení a zjednodušení systému adopce dětí,
 • preferenci systému profesionální pěstounské péče, aby děti vyrůstaly v prostředí maximálně se podobajícímu rodině, a v souladu s rozšířením pěstounské péče omezení systému dětských domovů,
 • umožnění dřívějšího odchodu žen do důchodu podle počtu vychovaných dětí,
 • výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny,
 • zvýhodněné, státem podporované hypotéky pro rodiny s dětmi,
 • porodné pro všechny narozené děti,
 • nižší sazbu DPH na potřeby pro děti,
 • opětovné zavedení společného zdanění manželů,
 • pro dlouhodobě nezaměstnané (déle než dva roky) povinnou účast na veřejně prospěšných pracích organizovaných obcemi, odpovídající jejich kvalifikaci (popř. zajištění rekvalifikace), za které bude nezaměstnaným náležet mzda odpovídající jejich pracovnímu výkonu a náročnosti práce,
 • flexibilní formy pracovních úvazků výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele,
 • možnost přivýdělku v době nezaměstnanosti,
 • centra pro pomoc začínajícím podnikatelům a živnostníkům (právní, účetní a ekonomická podpora) v regionech s vyšší nezaměstnaností.


Zdravotnictví 

Zdraví je základním předpokladem spokojeného života, a proto považujeme zdravotnictví za veřejnou službu občanům, nikoliv za podnikatelské odvětví produkující zisk.
 
Prosazujeme:
 • zdravotnictví průhledné a veřejně kontrolovatelné,
 • převedení části spotřební daně z tabáku a tabákových výrobků do systému veřejného zdravotnictví,
 • stanovení maximálních cen zdravotnického materiálu a vybavení pro každý rok,
 • převedení současných fakultních a krajských nemocnic pod republikovou správu,
 • zákaz tzv. reexportů léků do zahraničí, kvůli čemuž u nás část léků neustále chybí,
 • podporu celostní medicíny a psychosomatické léčby,
 • uzákonění možnosti pěstování konopí pro vlastní potřebu,
 • v případě prokázání používání chemtrails letadly, zákaz přeletu těchto letadel nad územím federace,
 • aby zdravotnictví primárně sloužilo k akutním zásahům při úrazech a nehodách,
 • zavedení jednotných a regulovaných cen léků hrazených z veřejného pojištění,
 • přitvrzení boje proti alkoholismu, toxikomanii a kouření,
 • podporu LDN a hospiců a jejich uvedení do stavu hodného 21. století,
 • podporujeme zrušení dvojího času (středoevropský/letní),
 • postupné zvýšení platu lékařů a zdravotníků, aby mzdy ve zdravotnictví byly ve stejném poměru k průměrné mzdě, jako je tomu ve vyspělých evropských státech (s prioritou dostatečného finančního ohodnocení především opomíjeného středního zdravotnického personálu),
 • umožnění oficiálního prodeje lékařských i nelékařských zdravotnických soukromých praxí,
 • zákaz farmaceutickým firmám hradit lékařům jakékoli vzdělávací a společenské akce, vyjma státem akreditovaných akcí v rámci postgraduálního nebo celoživotního vzdělávání,
 • zákaz přijímání lékových vzorků od farmaceutických firem ambulantními lékaři, nemocničními odděleními a klinikami, možnost jejich přijímání pouze pověřenými pracovníky nemocnic za účelem získání zkušeností s jednotlivými léky v praxi,
 • zavést minimální časy ambulantních kontrolních vyšetření jako opatření proti virtuálním výkonům u praktických lékařů a ambulantních specialistů,
 • stabilní systém vzdělávání lékařů a vytvoření podmínek pro jeho fungování,
 • zjednodušení systému předatestačního vzdělávání lékařů a omezit povinné praxe jen na daný obor a obory bezprostředně související,
 • po vystudování medicíny podmínka čtyřleté praxe v některém z našich zdravotnických zařízení,
 • regulaci a zavedení maximálních cen povinných kursů pro zdravotníky hrazených veřejnými nemocnicemi a zdravotníky samotnými,
 • zredukování počtu zdravotních pojišťoven.
 

Vzdělávání, věda a kultura

Vzdělanost je základním předpokladem pro náš duchovní a kulturní rozvoj, ekonomický úspěch i pro posílení naší identity. Při procesu výchovy a vzdělávání podporujeme úzkou spolupráci rodiny a školy. Žijeme v prostředí, které čerpá z činnosti našich předků, kultura z nás činí to, čím jsme, a proto si zaslouží nejen naši pozornost, ale přímo podporu             a ochranu.
 
Prosazujeme:
 • zavedení vyvážené výuky posilující povědomí o vlastní zemi, národě a jeho kulturní identitě (výuka historie a dějin Moravy),
 • posílení etické výchovy akcentující výchovné působení rodiny,
 • zavedení školského systému, který děti učí kreativitě, samostatnosti, zvídavosti, zručnosti, intuitivnímu vnímání, finanční gramotnosti, kritickému myšlení, pomoci starším či nemocným a ekologickému chování,
 • zvýšení kapacity mateřských a základních škol i jejich kvality, aby se z nich nestávala jen odkládací zařízení pro děti,
 • zavedení systému péče o mimořádně talentované děti a diferencovaný přístup k dětem podle jejich schopností,
 • zachování malých venkovských škol, bez nichž je ohrožena sama existence menších obcí,
 • reformu učňovského školství jako základny pro přípravu vysoce kvalifikované manuální pracovní síly s ohledem na potřeby trhu, posílení stipendií pro učně oborů na trhu práce nejvíce žádaných,
 • přizpůsobení sítě škol trhu práce,
 • státní maturity diferencované podle typu a zaměření školy,
 • zamezení postupného znehodnocování vysokoškolského vzdělávání a tím snižování kvality absolventů, např. zavedením maximálního počtu studentů pro každý vysokoškolský obor na veřejných vysokých školách s přihlédnutím k možnostem trhu práce (jako např. ve Finsku),
 • lepší začleňování a snadnější přístup ke vzdělávání pro znevýhodněné osoby,
 • rozvoj systému sociálních a prospěchových stipendií, spoření na vzdělávání a zvýhodněné studentské půjčky na náklady spojené se studiem,
 • nesouhlasíme s tlakem na kvantifikaci vědecké a pedagogické činnosti,
 • podporu vědy, výzkumu a inovací – hlavně na poli volné energie, zajištění motivace k vymýšlení patentů zlepšující život na zemi,
 • zajištění dostatečného financování vědy a výzkumu a jejich propojení s praxí, inovace jsou základním faktorem ekonomického rozvoje (na vědu a výzkum by měla být ročně vynakládána 3% HDP),
 • přizpůsobení veřejných sdělovacích prostředků federálnímu uspořádání,
 • větší podporu původní lidové kultury,
 • převedení nemovitých kulturních památek do vlastnictví jednotlivých republik.
 

Sport

Prosazujeme:
 • použití výnosu hazardních společností k podpoře sportu a tělo-výchovy,
 • uzpůsobení všech sportovní soutěží federálnímu uspořádání,
 • vznik samostatné české a moravské fotbalové reprezentace,
 • povinné zavedení transparentního hospodaření u všech sportovních oddílů a klubů, které čerpají veřejnou finanční podporu.


Doprava 

Doprava je strategicky důležitým odvětvím hospodářství a současně palčivým ekologickým a společenským problémem.
 
Prosazujeme:
 • dobudování kvalitních dálnic a rychlostních silnic dálničního typu v rámci propojení dosud opomíjeného území Moravy, jakož i napojení na zahraničí (např. Rakousko),
 • rozvoj letišť Mošnov a Tuřany v moderní centra typu odpovídajícímu letištím milionových aglomerací v západní Evropě s využitím středoevropského přestupního potenciálu,
 • výstavbu vysokorychlostní železnice s mezinárodním propojením, jako základní alternativu pro dálkovou osobní silniční dopravu,
 • zásadní restrukturalizaci Českých drah a SŽDC jejich rozdělením na republikové společnosti a jejich přeměnu v efektivně pracující podnikatelské subjekty,
 • převedení regionálních tratí do majetku republik, zajišťujících jejich obnovu a rozvoj, a vznik soukromých dopravních firem účelně kombinujících silniční a železniční osobní i nákladní dopravu,
 • vybudování integrovaného dopravního systému v rámci jednotlivých republik,
 • racionalizaci systému dopravní obslužnosti a odstranění diskriminace venkovských oblastí,
 • zákaz nákladní tranzitní dopravy mimo dálnice tam, kde je možné dálnici využít,
 • výstavbu silničních obchvatů měst a obcí na trasách silnic první třídy,
 • zavedení satelitního mýtného systému a rozšíření platby mýtného za nákladní dopravu na všechny silnice z důvodu motivace k přesunu nákladní dopravy na železnici, popřípadě na vodu, jako ekologičtější alternativy a z důvodu vyššího finančního výnosu z tohoto neekologického druhu dopravy majícího zásadní dopad na kvalitu vozovek;    na vybraných hlavních silnicích vážení nákladních vozidel (přetížené budou platit vyšší mýto za ničení silnic),
 • převedení dálnic a silnic I., II. a III. třídy do vlastnictví jednotlivých republik,
 • prosazujeme povolení limitu 0,5 promile alkoholu u řidičů vozidel, cyklistů a vodáků,
 • rozvoj říční lodní dopravy a vodních dopravních tras.
 

Životní prostředí

Životní prostředí je základním předpokladem lidského života. Proto se musí stát jednou  z našich priorit.
 
Prosazujeme:
 • likvidaci přetrvávající staré ekologické zátěže (staré průmyslové zóny, výcvikové prostory, důlní prostory apod.),
 • omezení povrchové těžby uhlí,
 • modernizaci a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany,
 • posílení protipovodňové ochrany, jako je např. budování protipovodňových hrází, suchých poldrů, přehrad a přirozených rozlivových ploch,
 • posílení opatření na účelné nakládání s vodou v přírodě pro období sucha,
 • rozumné využívání čistých zdrojů energie, jako jsou vodní, geotermální, sluneční             a větrné elektrárny, nebo bioplynu a biomasy, omezení dotací na fotovoltaické elektrárny,
 • veřejné investice do energetických renovací budov v zájmu snižování spotřeby energie, což bude mít nejen ekologické dopady, ale také to povede ke zvýšení zaměstnanosti         a hrubého domácího produktu,
 • státní podporu výzkumu a vývoje čistých zdrojů energie,
 • ochranu ovzduší v součinnosti se sousedními zeměmi a státy,
 • podporu využívání hybridních aut a elektromobilů a budování infrastruktury pro jejich provoz,
 • podporu ekologických řešení šetrných k přírodě,
 • obnovu rozmanité kulturní krajiny a revitalizaci krajinotvorných prvků zajišťujících stabilní a na živočišné i rostlinné druhy bohaté prostředí,
 • zavedení snížené DPH na ekologicky přijatelnější výrobky a služby, a to například hromadnou dopravu, recyklovatelné produkty atd.,
 • zvyšování energetické soběstačnosti domácností pomocí ekologicky šetrných technologií,
 • transformaci ČEZu do společností ve vlastnictví jednotlivých republik,
 • zákaz těžby břidlicového plynu frakováním,
 • veřejné vlastnictví vodárenských společností,
 • veřejné vlastnictví společností svážející odpady,
 • úplný zákaz budování nových obchodních středisek, velkokapacitních skladů a montoven na zemědělské půdě,
 • ekologickou výchovu ve školách.


Venkov a zemědělství

Venkov je místem, odkud jsme všichni vzešli a kam se rádi vracíme do přírody a kulturní krajiny. Zachování bohatství, rozmanitosti a tradic venkova předpokládá nejen přesměrování finančních zdrojů a změnu legislativy, ale také změnu priorit rozhodování o krajině.

 

Prosazujeme:
 • podporu regionů, kde dochází k vysídlování a odlivu pracovních sil,
 • poskytování zvýhodněných úvěrů pro jednotlivce i podnikatele, pokud se budou chtít usadit v regionech postižených vylidňováním,
 • návrat státních institucí a jejich součástí na okresní úroveň,
 • aby i v malých obcích zůstala základní infrastruktura (pošty, základní školy, školky, lékárny a zdravotní střediska),
 • změnu rozpočtového určení daní, posilující příjmy obcí,
 • slevu z daně z nemovitostí určených k bydlení, nacházejících se v ekonomicky zaostalých oblastech,
 • podporu zemědělství s důrazem na moderní ekologické postupy a možnosti krajiny, podporu venkovské turistiky a agroturistiky,
 • zákaz postřiku chemických přípravků do půdy, které prokazatelně škodí zdraví občanů a poškozující spodní vody.
 • důslednou kontrolu nezávadnosti geneticky pozměněných plodin, a to jak vůči zdraví člověka, tak životnímu prostředí,
 • podporu domácích hospodářských specifik, jako jsou drobní vinaři, pěstitelé a chovatelé, a mnohé další, např. legalizací domácích pálenic, osvobozením od placení daní u drobných podnikatelů v zemědělství – neplátců DPH apod.,
 • převedení státní zemědělské půdy obcím a státní lesní půdu jednotlivým republikám,
 • investiční subvence směřovat především na důstojný chov zvířat, chov zvířat formou volné pastvy, opatření odbourávající zatížení životního prostředí a opatření vedoucí        k udržení pracovních míst ve venkovských oblastech,
 • zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost více než 300 km,
 • daňové zvýhodnění takzvaného regionálního smluvního hospodaření, které spočívá        v bezprostředním vztahu mezi producentem a spotřebitelem potravin,
 • beztrestné domácí pálení alkoholu pro vlastní potřebu,
 • jednoznačnou identifikaci původu potravinářského výrobku (na všech prodávaných výrobcích bude vždy uvedený konkrétní výrobce a konkrétní dodavatel),
 • důsledné testování kvality a nezávadnosti potravin,
 • zákaz dvojí kvality výrobků v rámci států unie (porušování budeme tvrdě sankcionovat).Informační a komunikační technologie 

Prosazujeme:
 
 • zákaz omezování a kontrolu internetu ze strany státu a mezinárodních úmluv,
 • prosazujeme šíření internetu mezi sociálně slabé občany,
 • používání otevřených svobodných programů,
 • nasazení otevřených systémů i na úřadech,
 • prosazujeme e-government (elektronizace veřejné správy) jako nástroj pro redukci byrokracie a efektivnější komunikování s úřady,
 • důkladné přezkoumání zabezpečení a celkového provedení datových schránek,
 • výuku principů zacházení s výpočetní technikou,
 • podporujeme zavedení výuky informačních technologií jako součásti systému celo-životního vzdělávání.
 

Zahraniční vztahy a obrana

 Státy neexistují ve vakuu, ale obklopené jinými státy s někdy shodnými, někdy podobnými, někdy odporujícími si zájmy. Pro náš stát považujeme za nutné definovat státní zájmy navenek, a to zejména ve vztahu k Evropské unii. Nelze ignorovat, že v mnoha oblastech se evropská integrace zastavila nebo našim zemím neprospívá.
 
Prosazujeme a podporujeme:
 • posílení vzájemnosti středoevropských zemí, regionů a národnostních skupin tak, aby byly vytvořeny co nejvýhodnější podmínky pro jejich maximální spolupráci a pro udržení autentických středoevropských kultur a jazyků v globalizujícím se světě,
 • zachování přísných podmínek udělování azylu tak, aby byl udělován pouze prokazatelně pronásledovaným občanům cizích států,
 • vyvinutí tlaku na severoafrické a další státy, aby přijaly readmisní dohody s EU o při-jímání uprchlíků a zavedení funkčního systému navracení ilegálních běženců mimo území EU,
 • odbourání subvencovaného vývozu potravin z EU do třetího světa, který vede k emigraci obyvatel těchto států,
 • zamezení korupci a plýtvání na ministerstvu obrany,
 • armádu, která slouží občanům České a Moravské Federativní Republiky v případě přírodních katastrof a k obraně republiky,
 • definici sebeobrany podle článku 51 Charty OSN, za kterou považujeme výlučně obranu území státu.